Zala Megyei Szent Rafael Kórház hivatalos honlapja - Bakon Ilona Alapítvány - Alapító Okirat  
8900 Zalaegerszeg Zrínyi u. 1.
E-mail:zmkorhaz@zmkorhaz.hu
Telefon: 92/507-500
Fax: 92/331-405
Betegirányító: 92/507-509
92/507-574, 92/507-568
 2019. január 16.
Névnap: Gusztáv
Szöveg keresés:

 
Utolsó módosítás: 2010.09.14.
Látogatók: 19281

"BAKON ILONA ALAPÍTVÁNY A NŐVÉREKÉRT"

Alapító okirata(módosításokkal, egységes szerkezetbe foglalva)


ALAPÍTÓ OKIRAT


A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F §-ai, valamint a Közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései alapján az alábbi jogi személyiséggel rendelkezõ, közhasznú szervezetnek minõsülõ, közhasznú tevékenység kifejtésére létrejövõ alapítványt hoz létre:

I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI


Név: Bakon Lászlóné (Miszori Teréz, sz.: 1927.10.11. an.: Berta Rozália)
Cím: Zalaegerszeg, Dísz tér 3. III/20. szám alatti lakos

II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA


1. Az Alapítvány neve: "BAKON ILONA ALAPÍTVÁNY A NŐVÉREKÉRT"
2. Az Alapítvány székhelye: Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 1.
3. Az Alapítvány jogállása: Az Alapítvány önálló jogi személy, közhasznú szervezet
4. Az Alapítvány idõtartama: Az Alapítvány határozatlan idõre jön létre.

5. Az Alapítvány tartós közérdekû céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége:
A Zala Megyei Kórházban dolgozó ápolónők, asszisztensek képzésének, továbbképzésének anyagi /kiemelt tandíj esetén / támogatása, a kiemelkedő szakmai tevékenységet nyújtó szakdolgozók jutalmazása.

6. Az Alapítvány jellege, közhasznú jogállása:

6.1 Az Alapítvány a bírósági nyilvántartásba vételt és a közhasznú jogállás megszerzését követõen az 1997. évi CLVI. törvény 26.§-ának c.) pontjában felsorolt alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:
- szociális tevékenység,
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

6.2 Az Alapítvány nyitott, ahhoz hogy bármely belföldi, vagy külföldi természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért és azokat elfogadja, támogatni kívánja.
Az Alapítványnak történt felajánlás elfogadásáról, így az Alapítványhoz való csatlakozásról az Alapítvány Kuratóriuma dönt.

6.3 Az Alapítvány támogatója kikötheti, hogy az általa juttatott pénzbeli, vagy természetbeli adomány részbeni, vagy egészbeni felhasználására kizárólag az Alapítvány céljain belüli konkrét cél érdekében kerülhet sor.

6.4 A csatlakozók támogatásuknak az Alapítvány részére történõ befizetésével, átadásával nem válnak Alapítókká, tehát olyan jogosítványokat és hatásköröket nem szerezhetnek, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján kizárólag az Alapító Okiratot Alapítóként aláíró illetve az alapítói jogok gyakorlására kijelölt személyeket, szervezeteket illethetne.

6.5 Az Alapítvány mûködése nyilvános, szolgáltatásait a céljaiból adódó kötöttségek figyelembevételével bárki nemre, fajra, életkorra, származásra vonatkozó vagy egyéb bármilyen jellegû jogellenes megkülönböztetés nélkül igénybe veheti.

6.6 Az Alapítvány mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapítványi célok megvalósítására és a közhasznú tevékenységre fordítja.

6.7 Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenység jelen Alapító Okirat használatában az alábbiakat jelenti: a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyûlési képviselõi, megyei, fõvárosi önkormányzati választáson jelölt állítása.


III. AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONA


1. Induló vagyonként az Alapító 1.000.000,-Ft, azaz Egymillió forintot bocsát jelen az Alapító Okirat aláírásával egyezõ idõpontban készpénzben az Alapítvány rendelkezésére, melynek igazolására az Alapító jelen Alapító Okirat mellékleteként csatolja a letéteményes bank által kiadott hiteles igazolást.

2. Az Alapító törzsvagyont nem különít el, az Alapítvány teljes vagyona, valamint ezen vagyon hozadékai az alapítványi célok megvalósulását szolgálják. Az Alapítvány vagyonát a Kuratórium az Alapító Okirat keretei között szabadon használhatja fel.

3. Csatlakozás esetén az ezáltal keletkezõ anyagi forrásokat is az alapítványi célok megvalósítására kell fordítani. Az Alapítvány támogatása történhet készpénzzel, illetve a célok elérését közvetlenül segítõ szolgáltatások, vagyontárgyak felajánlásával.

4. Az Alapítvány bevételeit és vagyonát köteles az Alapító Okiratban foglalt céljai megvalósítására fordítani. Az Alapítvány céljai elérése érdekében, de kizárólag ezeknek alárendelten azaz másodlagosan a tartós közérdekû célok megvalósítása és a közhasznú tevékenység kifejtése érdekében gazdasági vállalkozási tevékenységet végezhet. Az Alapítvány mûködése során a gazdasági vállalkozási tevékenység aránya nem haladhatja meg a tartós közérdekû célok megvalósítása érdekében végzett valamint a közhasznú tevékenységeket. A gazdasági vállalkozási tevékenységbõl elért bevételeket az Alapítvány köteles tartós közérdekû céljának megvalósítása valamint közhasznú tevékenysége érdekében felhasználni.

IV. AZ ALAPÍTVÁNYI VAGYON FELHASZNÁLÁSA, AZ ALAPÍTVÁNY MINT KÖZHASZNÚ SZERVEZET GAZDÁLKODÁSA


l. Az alapítványi vagyon felhasználásáról a kuratóriumi tagok szótöbbségi döntéssel döntenek. Szavazategyenlõség esetén a Kuratórium elnöke dönt a felhasználásáról.

2. Az alapítványi vagyon felhasználásának módja követi az Alapító Okirat II./5./A.és B. valamint 6.1 pontjában felsorolt célok megvalósításának valamint tevékenységek kifejtésének jellegét. Az alapítványi vagyon felhasználása pályázatok kiírása, ösztöndíj, szociális segély kifizetése, eseti támogatás folyósítása és természetbeni juttatás nyújtása útján történik. A pályázatok kiírásáról és elbírálásának rendjérõl valamint határidejérõl, az ösztöndíjak odaítélésének feltételeirõl, az eseti támogatások folyósításáról és a természetbeni juttatások biztosításáról a Kuratórium dönt. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekbõl – az eset összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak elõre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.

3. Az Alapítvány mint közhasznú szervezet a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapítványi célok megvalósítására fordítja.

4. Az Alapítvány mint közhasznú szervezet az államháztartás alrendszereitõl – a normatív támogatás kivételével – csak írásbeli szerzõdés alapján részesülhet támogatásban. A szerzõdésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.

5. Az Alapítvány mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetõk, az Alapítvány által nyújtott juttatásokat, szolgáltatásokat ismertetõ írásbeli tájékoztatókat, az Alapítvány mûködésére vonatkozó adatokat valamint a beszámolókat a Kuratórium elnöke a jelen Alapító Okirat V/11. pontja alapján hozza nyilvánosságra a szolgáltatások és juttatások, valamint az Alapítvány nyilvános mûködésének biztosítása és megismerhetõsége érdekében.

6. Az Alapítvány mint közhasznú szervezet a felelõs személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetõ szolgáltatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

7. Az Alapítvány közhasznú szervezetként váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírt nem bocsáthat ki.

8. Az Alapítvány közhasznú szervezetként vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztetõ mértékû hitelt nem vehet fel, az államháztartás alrendszereitõl kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.

9. Az Alapítvány befektetési tevékenységet nem kíván végezni, így befektetési szabályzat készítési kötelezettsége nincs. (Ha az alapítvány befektetési tevékenységet kíván végezni, csatolni kell az alapító Okirathoz a Kuratórium által elfogadott befektetési szabályzatot. A befektetési tevékenység fogalmát az 1997. évi CLVI. törvény értelmezõ rendelkezései határozzák meg a 26. §-ban.)

10. Az Alapítvány az alapítványokra illetve a közhasznú szervezetekre mindenkor érvényes jogszabályi elõírásoknak megfelelően gazdálkodik.

V. AZ ALAPÍTVÁNY SZERVEZETE ÉS MÛKÖDÉSE


1. Az Alapító az Alapítvány legfõbb, általános ügydöntõ, ügyintézõ, képviselõ és kezelõ szerveként a Kuratóriumot bízza meg.

2. Az Alapítvány céljainak megvalósításáról, az alapítványi vagyon kezelésérõl és a céloknak megfelelõ felhasználásáról a Kuratórium gondoskodik.

3. A Kuratórium - a jogszabályok által meghatározott keretek között - önállóan dönt valamennyi, az Alapítványra vonatkozó kérdésben.

4. A Kuratórium határozza meg a jelen Alapító Okirat rendelkezéseinek megfelelõen az alapítványi vagyon kezelésének feladatait, a vagyon felhasználásának módját és az alapítványi célokat szolgáló gazdálkodás feltételeit.

5. Az Alapítvány Kuratóriumának taglétszáma - az elnököt is beleértve - 7 fõ. A Kuratórium elnöke és tagjai az Alapítvány mint közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõi.
6. A Kuratórium elnöke gondoskodik a kuratóriumi ûlések írásbeli összehívásáról, a napirendnek és a javaslatoknak a tervezett ülés idõpontját megelõzõ 8 napig a kuratóriumi tagokkal és az egyéb érintettekkel való elõzetes, írásbeli közlésérõl.

7. Az elnök készítteti el a jegyzõkönyvet és foglaltatja írásba a határozatokat, valamint vezeti a határozatok könyvét. A határozatok könyve tartalmazza a Kuratórium döntéseinek tartalmát, idõpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzõk számarányát valamint személyét.

8. A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente egyszer tart ülést.

9. A Kuratórium döntési jogköre szükségszerűen kiterjed:

a.) A célok eléréséhez szükséges feladatok meghatározására, a végrehajtás megszervezésére,
b.) Az alapítványi vagyon bõvítésére, megõrzésére, kezelésére vonatkozó állásfoglalások meghozatalára,
c.) Az Alapítvány céljaival összhangban tevékenykedõk, illetõleg az alapítványi célok megvalósulását elősegítők részére ösztöndíj meghatározására, odaítélésére, folyósítására,
d.) Az elõzõ évrõl készített beszámoló jelentés, valamint a közhasznúsági jelentés elfogadására,
e.) Az Alapítványhoz való csatlakozás elfogadására,
f.) A Kuratóriumi tagok és a munkaszervezet tisztségviselõi díjazásának és költségtérítésének elfogadására és megállapítására azzal a megkötéssel, hogy a kuratórium tagjai részére kizárólag abban az esetben és kizárólag olyan mértékben nyújtható díjazás vagy folyósítható költségtérítés, amely az alapítvány tartós közérdekű céljának megvalósítását és közhasznú tevékenysége kifejtését semmilyen formában nem veszélyezteti
g.) A munkaszervezet mûködésének, feladatainak meghatározására, ellenõrzésére,
h.) A következõ évi költségvetés elfogadására.

10. A Kuratórium határozatait egyszerû szótöbbségi döntéssel hozza meg, szavazategyenlõség esetén a határozati javaslatot elnök dönti el.

11. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelõsség alól mentesül, vagy bármilyen más elõnyben részesül, illetve a megkötendõ jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minõsül elõnynek az Alapítvány mint közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetõ nem pénzbeli szolgáltatás.
A Kuratórium ülése nyilvános .A Kuratórium döntéseirõl az Elnök az érintetteket írásban értesíti és gondoskodik a határozatoknak az Alapítvány székhelyén történõ azonnali, 8 naptári napra történõ kifüggesztésérõl. A kifüggesztés idõtartamába a kifüggesztés és a levétel napja nem számít bele.

12. A Kuratórium az Alapítvány adminisztratív (operatív) feladatainak ellátására munkaszervezetet is mûködtethet ügyvezetõ irányításával. A Kuratórium az ügyvezetéssel kuratóriumi tagot is megbízhat. Az Alapító jelen Alapító Okirat aláírásával felhatalmazza a Kuratóriumot arra, hogy az alapítvány alkalmazottjának képviseleti jogot biztosítson, megjelölve a képviseleti jog gyakorlásának módját, illetõleg terjedelmét. Az alkalmazott képviseleti joggal való felruházására az Alapító meghatározó befolyásának tilalmára és a bankszámla feletti együttes rendelkezési jog gyakorlására vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembevételével kerülhet csak sor.

13. A Kuratórium elnöke és tagjai az Alapítvány Kuratóriumában az Alapítvány javára végzett tevékenységükért a Kuratórium által meghatározott mértékû tiszteletdíjban és költségtérítésben részesülhetnek.

14. Az Alapítvány Alapítója és az Alapítvány számára felajánlást tevõ személyek, valamint ezek hozzátartozói az Alapítványtól támogatást nem kaphatnak.

15. A Kuratórium tagjai:
Elnök:
Vojts Helga (sz.: 1978.05.21.)
Cím: Zalaegerszeg, Pais Dezső u. 5. Fsz. 2.
Tagok:
Fodorné Kovács Erzsébet (sz.: 1958.09.13.)
Cím: Zalaegerszeg, Vizslaparki u. 27. II/10.

Laki Árpádné (sz.: 1962.01.13.)
Cím: Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 16/A III/10.

Pusztai Piroska (sz.: 1949.05.06.)
Cím. Zalaegerszeg, Rákóczi u. 1-3. III/58.

Csorba Katalin (sz.: 1969. 11.15.)
Cím: Zalaegerszeg, Platán sor 25. X/93.
Szabó Imréné (sz.: 1957.12.16.)
Cím: Sárhida, Béke u. 13.

Csitos Józsefné (sz.: 1954. 06. 20.)
Cím: Zalaegerszeg, Átalszegett u. 80.

16. Az Alapítvány képviselõje és a Kuratórium bankszámla felett rendelkezni jogosult tagjai az Alapítóval nem állhatnak hozzátartozói vagy bármilyen egyéb alá–és fölérendeltségi vagy összeférhetetlenségi viszonyban, egyben az Alapító és hozzátartozói, valamint az Alapítóval bármilyen függõségi viszonyban álló személyek többségükben nem lehetnek a Kuratórium tagjai, ezen személyek meghatározó befolyást az Alapítvány mûködésére valamint a Kuratórium tevékenységére semmilyen formában nem gyakorolhatnak.
A közhasznú szervezet megszûntét követõ két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõje az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszûntét megelõzõ két évben legalább egy évig - vezetõ tisztséget, amely az adózás rendjérõl szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
A vezetõ tisztségviselõ, illetve az ennek jelölt személy köteles az Alapítványt elõzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejûleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

17. Az Alapító rögzíti, hogy az Alapítvány várható éves bevétele az alapítás évében az Ötmillió forintot nem éri el, ezért Felügyelõ Szerv létrehozataláról nem rendelkezik. Amennyiben az Alapítvány mint közhasznú szervezet éves bevétele a jövöben az Ötmillió forintot eléri vagy meghaladja, az Alapító az 1997. évi CLVI. törvény vonatkozi rendelkezései alapján gondoskodik felügyelõ szerv létrehozásáról.


VI. AZ ALAPÍTVÁNY KÉPVISELETE


Az Alapítványt Vojts Helga kuratóriumi elnök önállóan jogosult képviselni.

2. Az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezési jog Vojts Helga valamint Laki Árpádné kuratóriumi tagokat együttesen illeti meg.

3. Utalványozási joggal az Alapító Okirat VI/2. pontjában megjelölt kuratóriumi tagok ketten együttesen rendelkeznek.

4. Az alapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a kuratórium elnöke gyakorolja.

5. Az Alapítvány alkalmazottja képviseleti jogának módjáról, terjedelmérõl a Kuratórium határozattal dönt a jelen Alapító Okirat V./12. pontjában foglalt rendelkezések szerint.

VII. AZ ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA


Az Alapító Okiratot az Alapító a Ptk. 74/B. §. (5) bekezdésében foglaltak szerint módosíthatja.


VIII. A KÖZCÉLÚ ADOMÁNYGYÛJTÉS SZABÁLYAI1. Az Alapítvány mint közhasznú szervezet nevében vagy javára történõ adománygyûjtés nem járhat az adományozók, illetõleg más személyek zaklatásával, a személyhez fûzõdõ jogok és az emberi méltóság sérelmével.
Az Alapítvány mint közhasznú szervezet nevében vagy javára történõ adománygyûjtés csak a közhasznú szervezet írásbeli meghatalmazása alapján végezhetõ.

2. Az Alapítvány mint közhasznú szervezet részére juttatott adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.


IX. A BESZÁMOLÁSI SZABÁLYOK


Az Alapítvány mint közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejûleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik, melyrõl a kuratóriumi tagok egyszerû szótöbbségi döntéssel döntenek
A közhasznúsági jelentés tartalmára az 1997. évi CLVI. törvény 19.§. (3) bekezdésének a.)-g.) pontjaiban foglalt rendelkezések az irányadók, figyelemmel az (5) bekezdésben foglalt rendelkezésre is.

X. A NYILVÁNTARTÁSI SZABÁLYOK


Az Alapítvány mint közhasznú szervezet a cél szerinti tevékenységébõl, illetve vállalkozási tevékenységébõl származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván.

XI. AZ ALAPÍTVÁNY MEGSZÛNÉSE


Az Alapítvány bármely okból történõ megszûnése esetén a megszûnés idején meglévõ vagyont az alapítványi célokkal azonos, vagy hasonló célú alapítványok támogatására kell fordítani.

Az Alapítvány mint közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszûnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetõleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerzõdésébõl eredõ kötelezettségeit idõarányosan teljesíteni.

XII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


1. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az Alapítványokra vonatkozó egyéb jogszabályok valamint az 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései az irányadóak.

2. Az Alapítvány mint közhasznú szervezet mûködése során keletkezett okiratokba bárki betekinthet, amennyiben ez az Alapítvány vagy mások jogszabály által védett jogait (különös tekintettel az üzleti titkokra, a személyiségi jogokra, a szellemi alkotások és a személyes adatok védelmére) vagy jogos érdekeit nem sérti vagy nem veszélyezteti. Az iratokba való betekintés lehetõségét a Kuratórium elnöke köteles biztosítani az érdeklõdõ számára elõzetes idõpont egyeztetést követõen, az Alapítvány székhelyén, felügyelet mellett.

3. Az Alapító tudomásul veszi, hogy az Alapítvány bírósági nyilvántartásba vétele után az általa tett Alapítványt nem vonhatja vissza.

5. Az Alapító jelen Alapító Okirat aláírásával a Ptk-ban biztosított jogainak gyakorlására halála/megszûnése. A kijelölt személyre az Alapítóra vonatkozó rendelkezések az irányadók. A kijelölést a nyilvántartásba vétel után az Alapító nem vonhatja vissza. Alapító vagy a kijelölt személy hiányában - a Kuratórium vagy az ügyészség erre vonatkozó bejelentése alapján - az alapítói jogosultságok a bíróságot illetik meg.


Kelt 2004-06-22.


alapító


nyomtatoNyomtatható verzió  
Helyi menü

Bemutatás
Alapító Okirat
Kitüntetettek
Támogatás
Közhasznúsági jelentés
Mérleg

Adószám:
18951743-1-20

Bankszámla:
11749008-20142746