keresés a weboldalon

Zala Megyei Szent Rafael Kórház

TRANSHUMAN KFT. ÜGYVEZETŐ TISZTSÉG

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A Transhuman Kft. ügyvezető tisztség betöltésére

A Transhuman Korlátolt Felelősségű Társaság Taggyűlése pályázatot hirdet a Transhuman Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésére.

A pályázat kiírója: a TRANSHUMAN Fuvarozó és Egészségügyi Szociális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Taggyűlése

Munkáltató:

TRANSHUMAN Fuvarozó és Egészségügyi Szociális Szolgáltató Kft.

8900 Zalaegerszeg, Dr. Jancsó Benedek utca 1.

A kinevezési jogkör gyakorlója: A Társaság Taggyűlése

A munkaviszony időtartama:

Határozott időre szól, 2021. október 1. napjától 2026. szeptember 30. időtartamra.

Az ügyvezetői tisztség munkaszerződéssel, 3 hónap próbaidővel létesíthető.

Jogállás:

Jelen pályázati kiírás alapján a Kft. ügyvezetését a vezető tisztségviselő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:112. § (1) bekezdésében foglalt munkaviszony keretében látja el. Erre tekintettel a pályázati kiírásra a Ptk, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései irányadók, és a pályázat nyertesével való szerződéskötéskor ezen jogszabályok szerződéskötés napján hatályos rendelkezéseit kell figyelembe venni. Az ügyvezető feladata, a Társaság alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálása, irányítása, ellenőrzése, a Társaság működésének biztosítása, költségvetésének betartása, a munkáltatói jogok gyakorlása.

Bérezés:

Megegyezés szerint, a Transhuman Kft. javadalmazási szabályzata alapján.

A Társaság feladata

A társaság több, egymástól jól elkülöníthető tevékenységi kört gyakorol. A tevékenységi csoportok az alábbiak:

 • látszerészeti, optikai eszközök gyártása, forgalmazása („Kandikó” Optika)
 • humán egészségügyi szolgáltatás
 • személy- és teherszállítás
 • élelmiszer kiskereskedelmi tevékenység (Büfék üzemeltetése a Zala Megyei Szent Rafael Kórházban)

Az ügyvezető feladata:

A TRANSHUMAN Fuvarozó és Egészségügyi Szociális Szolgáltató Kft. ügyvezető feladatainak ellátása, különösen:

a társaság innovatív, eredményes, hatékony és gazdaságos működtetése a hatályos jogszabályoknak, az alapító okiratnak, valamint a belső szabályzatoknak megfelelően, és az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása,

– a munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság alkalmazottai/munkavállalói tekintetében,

-a társaság képviselete hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben,

– a Taggyűlés felé üzleti terv készítése, s a Taggyűlés által elfogadott éves üzleti tervben meghatározott célok megvalósítása,

– éves beszámoló és negyedéves kontrolling jelentés elkészítése és határidőre továbbítása a tulajdonosi joggyakorlónak,

– a társaság vagyonának megőrzése, gyarapítása,

– teljes szellemi felkészültséggel, szakmai tapasztalatával a Társaság célszerű és hatékony

működésének elősegítése, továbbá köteles minden tőle elvárhatót megtenni a Társaság műszaki, gazdasági érdekeinek megvalósulása érdekében,

– fő tevékenységek fejlesztés, amellyel hozzájárul Zala Megyei Szent Rafael Kórház tevékenységének ellátásához,

– a Tulajdonossal együttműködés és kapcsolattartás,

– saját vezetői és szakmai ismereteinek fejlesztése,

– kapcsolattartás külső szervekkel, személyekkel, üzleti partnerekkel,

– mindazon kötelezettségek teljesítése, feladatok ellátása, amelyeket a Ptk, egyéb jogszabályok, a Társaság alapító okirata, a Munkáltató belső szabályzatai, valamint a munkaszerződés az ügyvezetőre hárít.

A pályázati feltételek:

 1. a) büntetlen előélet
 2. b) cselekvőképesség
 3. c) felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettség, szakirányú felsőfokú iskolai végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 1. a) szakmai és felsővezetői gyakorlat, vezetői tapasztalat
 2. b) hasonló területen/feladatkörben eltöltött szakmai tapasztalat
 3. c) kereskedelem, marketing, logisztikus, közgazdász, áruforgalmi szakirányú felsőfokú végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 1. a pályázó szakmai életútját bemutató, fényképes szakmai önéletrajz
 2. iskolai végzettséget, képesítést igazoló okirat(ok) másolata(i)
 3. 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 4. szakmai tapasztalatot, gyakorlatot igazoló dokumentumok,
 5. nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 6. nyilatkozat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Harmadik könyve szerinti kizáró feltételekről és összeférhetetlenségi okokról, valamint a Munka Törvénykönyve 211. § szerinti összeférhetetlenségről
 7. nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy sikeres pályázat esetén az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz
 8. nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv. szerinti adatok közzétételéhez hozzájárul.
 9. bérigény megjelölése
 10. a gazdasági társaság vezetésére és a tevékenység ellátására terv – max. 4 oldal

 A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a Társaság taggyűlésének döntése szerint, de legkorábban 2021. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

 1. szeptember 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. med. habil. Gasztonyi Beáta PhD. Főigazgató nyújt a (92) 507-500/1101 mellékű telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei Szent Rafael Kórház címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 1.).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat megnevezését: Transhuman Kft. ügyvezető.

Elektronikus úton Dr. med. habil. Gasztonyi Beáta PhD. főigazgató részére a zmkorhaz@zmkorhaz.hu e-mail címen keresztül.

A Taggyűlés fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.