keresés a weboldalon

Zala Megyei Szent Rafael Kórház

ÜGYVEZETŐ – TRANSHUMAN KFT.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A Transhuman Kft. ügyvezető tisztség betöltésére

 

A Transhuman Korlátolt Felelősségű Társaság Taggyűlése pályázatot hirdet a Transhuman Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésére.

A pályázat kiírója: TRANSHUMAN Fuvarozó és Egészségügyi Szociális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Taggyűlése

Munkáltató:

TRANSHUMAN Fuvarozó és Egészségügyi Szociális Szolgáltató Kft.

8900 Zalaegerszeg, Dr. Jancsó Benedek utca 1.

A kinevezési jogkör gyakorlója: A Társaság Taggyűlése

A munkaviszony időtartama:

Határozott időre szól, 2020. június 1. napjától 2025. május 31. időtartamra.

Az ügyvezetői tisztség munkaszerződéssel, 3 hónap próbaidővel létesíthető.

Jogállás:

Jelen pályázati kiírás alapján a Kft. ügyvezetését a vezető tisztségviselő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:112. § (1) bekezdésében foglalt munkaviszony keretében látja el. Erre tekintettel a pályázati kiírásra a Ptk, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései irányadók, és a pályázat nyertesével való szerződéskötéskor ezen jogszabályok szerződéskötés napján hatályos rendelkezéseit kell figyelembe venni. Az ügyvezető feladata, a Társaság alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálása, irányítása, ellenőrzése, a Társaság működésének biztosítása, költségvetésének betartása, a munkáltatói jogok gyakorlása. 

Bérezés:

Megegyezés szerint, a Transhuman Kft. javadalmazási szabályzata alapján.

A Társaság feladata

A társaság több, egymástól jól elkülöníthető tevékenységi kört gyakorol. A tevékenységi csoportok az alábbiak:

 • látszerészeti, optikai eszközök gyártása, forgalmazása („Kandikó” Optika)
 • humán egészségügyi szolgáltatás
 • személy- és teherszállítás
 • élelmiszer kiskereskedelmi tevékenység (Büfék üzemeltetése a Zala Megyei Szent Rafael Kórházban)

Az ügyvezető feladata:

A TRANSHUMAN Fuvarozó és Egészségügyi Szociális Szolgáltató Kft. ügyvezető feladatainak ellátása, különösen:

a társaság innovatív, eredményes, hatékony és gazdaságos működtetése a hatályos jogszabályoknak, az alapító okiratnak, valamint a belső szabályzatoknak megfelelően, és az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása,

– a munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság alkalmazottai/munkavállalói tekintetében,

-a társaság képviselete hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben,

– a Közgyűlés felé üzleti terv készítése, s a Közgyűlés által elfogadott éves üzleti tervben meghatározott célok megvalósítása,

– éves beszámoló és negyedéves kontrolling jelentés elkészítése és határidőre továbbítása a tulajdonosi joggyakorlónak,

– a társaság vagyonának megőrzése, gyarapítása,

– teljes szellemi felkészültséggel, szakmai tapasztalatával a Társaság célszerű és hatékony

működésének elősegítése, továbbá köteles minden tőle elvárhatót megtenni a Társaság műszaki, gazdasági érdekeinek megvalósulása érdekében,

– fő tevékenységek fejlesztés, amellyel hozzájárul Zala Megyei Szent Rafael Kórház tevékenységének ellátásához,

– a Tulajdonossal együttműködés és kapcsolattartás,

– saját vezetői és szakmai ismereteinek fejlesztése,

– kapcsolattartás külső szervekkel, személyekkel, üzleti partnerekkel,

– mindazon kötelezettségek teljesítése, feladatok ellátása, amelyeket a Ptk, egyéb jogszabályok, a Társaság alapító okirata, a Munkáltató belső szabályzatai, valamint a munkaszerződés az ügyvezetőre hárít.

A pályázati feltételek:

 1. a) büntetlen előélet
 2. b) cselekvőképesség
 3. c) felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettség, szakirányú felsőfokú iskolai végzettség
 4. d) munkakör ellátása során hasznosítható, legalább tárgyalóképes szintű nyelvismeret
 5. e) gazdálkodó szervezetben szerzett, két év időtartamot elérő vagy azt meghaladó menedzsertapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 1. a) szakmai és felsővezetői gyakorlattal ,vezetői tapasztalat
 2. b) hasonló területen/feladatkörben eltöltött szakmai tapasztalat
 3. c) kereskedelem, marketing, logisztikus, közgazdász, áruforgalmi szakirányú felsőfokú végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 1. a pályázó szakmai életútját bemutató, fényképes szakmai önéletrajz
 2. iskolai végzettséget, képesítést igazoló okirat(ok) másolata(i)
 3. 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 4. szakmai tapasztalatot, gyakorlatot igazoló dokumentumok,
 5. nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 6. nyilatkozat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Harmadik könyve szerinti kizáró feltételekről és összeférhetetlenségi okokról, valamint a Munka Törvénykönyve 211. § szerinti összeférhetetlenségről
 7. nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy sikeres pályázat esetén az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz
 8. nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a köztulajdonban álló gazdasági társaságok
 9. takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv. szerinti adatok közzétételéhez hozzájárul.
 10. bérigény megjelölése
 11. a gazdasági társaság vezetésére és a tevékenység ellátására terv – max. 4 oldal

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a Társaság taggyűlésének döntése szerint, de legkorábban 2020. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

 1. május 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Halász Gabriella Főigazgató nyújt a (92) 507-500-as 1101 mellékű telefonszámon.

A Taggyűlés fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.