Zala Megyei Szent Rafael Kórház hivatalos honlapja - Szemészetért Alapítvány  
8900 Zalaegerszeg Zrínyi u. 1.
E-mail:zmkorhaz@zmkorhaz.hu
Telefon: 92/507-500
Fax: 92/331-405
Betegirányító: 92/507-509
92/507-574, 92/507-568
 2019. július 22.
Névnap: Magdolna
Szöveg keresés:

 
Utolsó módosítás: 2011.07.07.
Látogatók: 43411
Zalai Szemészeti Alapítvány
Zalaegerszeg
Zrínyi út 1.

Zalai Szemészeti Alapítvány

Az alapítvány, mint közhasznú szervezet 1994-től látja el feladatait. Célja Zalaegerszeg városában, és annak környékén élők szemészeti ellátási színvonalának növelése, ezen belül kiemelten:
  • A gyermekkori vaksági okok között jelenleg vezető koraszülött RETINOPATHIÁK korai felismerése, amikor a betegség még visszafordítható stádiumban van.
  • A kancsal gyermekek és szüleik részletes felvilágosítása a betegség jellegéről, korai kezelésének jelentőségéről, kezelési módokról, azok várható eredményéről.
  • A szürke- és zöldhályogos, valamint cukorbetegek tájékoztatása külön kiadványban betegségük jellegéről, gyógyításuk módjairól. A műlencse beültetést laikusok számára érthetően ismertetni, az eljárás körüli tévhiteket eloszlatni.
  • A Zalaegerszegi Kórház Szemészeti Osztályának és a környék szemészeti szakrendelőinek felszereltségé a lehetőségek szerint folyamatosan korszerűsíteni, hogy az ellátási körzetbe tartozók ne kényszerüljenek speciális vizsgálatok és kezelések céljából Budapestre utazni.
  • Szakirodalom beszerzése, más intézményekkel tudományos informatív kapcsolat tartása, a szemészek és a szakdolgozók folyamatos továbbképzése, tudásuk magas szívvonalon tartása érdekében.
Az alapítvány céljára rendelt vagyon felhasználása a szembetegségekkel kapcsolatos alapvető tudnivalók széleskörű terjesztését, továbbképzések támogatását és műszerek beszerzését szolgálja, és csak e célokra használható fel.
Az alapítvány céljainak elérésére az alapítvány mindenkori vagyona és annak hozadékai szolgálnak. Kizárólag az alapítvány mindenkori vagyonának terhére eszközölhető az alapítványi céloknak megfelelően bármely kiadás.
A kuratórium első elnöke:
Dr.Szalczer Lajos
A kuratórium tagjai:
Dr.Csidei Irén
Dr.Gödri Enikő
Farkas Imre
Kámán Vilmos
Szíjártóné Gorza Klára
Tóth András
A kuratórium tagjai feladataikat társadalmi munkában látják el.
 Az alapítvány működésének feltétele a lakosságtól, vállalatoktól, munkahelyektől kapott anyagi támogatás. Köszönjük az eddigi támogatásokat, és kérjük a további segítséget.
Alapítványunk tőkéjének gyarapítását- amennyiben pénzadománnyal kívánja segíteni, azt az alábbi számlaszámon tudja megtenni:    11992309-03502800
 a személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával is támogathat bennünket
Adószámunk: 18953099-1-20
A kedvezményezett neve: Zalai Szemészeti Alapítvány

A 16 éve működő Zalai Szemészeti Alapitvány megköszöni az eddigi támogatásokat, és további  adományokat vár. Az elmúlt években az Ispita Alapítvánnyal összefogva alapitványi pénzből a szemészeti osztály járóbeteg ellátását segitő computeres látótérvizsgáló készüléket vásároltunk. Zöldhályogos gondozónkba projektoros látásélességvizsgáló készüléket szereztünk be. 6 szakorvos és 12 szakdolgozó továbbképzését támogattuk. Jelenleg a szemészeti cukorbeteg gondozó lézer kezelőjébe egy argon lézer készülék beszerzésére gyűjtünk.
   Kérem, hogy adójának 1%-val Ön is járuljon hozzá a készülék beszerzéséhez

Adószámunk: 18953099 1 20
A kedvezményezett neve: Zalai Szemészeti Alapítvány

   Támogatásukat és adományaikat az alapítvány kuratóriuma nevében is előre nagyon köszönöm.      
                                       ---------------------------------------------------
A társasági adót fizetők az éves adó elszámolásakor a kiemelkedően közhasznú szervezetek támogatására vonatkozó adókedvezményt vehetik igénybe.Dr.Szalczer Lajos
Kuratórium elnöke

ALAPÍTÓ OKIRAT


A TRANSZHUMÁN Fuvarozó és Egészségügyi Szociális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u, 1., cégjegyzékszám: 20-09-0611439, adószám: 11344579-2-20, képviselő: Tóth András ügyvezető) attól a felismeréstől vezérelve, hogy Zalaegerszeg város és környéke térségében a szembetegségek korai felismerésének és leghatékonyabb kezelésének lehetősége, továbbá a szembetegségek kialakulásának megelőzése nem kellően biztosított, a jelen alapító okirattal betegségmegelőző és gyógyító, tudományos célokra, mint tartós közérdekű célokra létrehozza a

Zalai Szemészeti Alapítványt

1.8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 1
2.Az alapítvány célja:
Zalaegerszeg városában, és annak környékén élők szemészeti ellátási színvonalának növelése, ezen belül kiemelten:
A gyermekkori vaksági okok között jelenleg vezető koraszülött RETINOPATHIÁK korai felismerése, amikor a betegség még visszafordítható stádiumban van.
A kancsal gyermekek és szüleik részletes felvilágosítása a betegség jellegéről, korai kezelésének jelentőségéről, kezelési módokról, azok várható eredményéről.
A szürke- és zöldhályogos, valamint cukorbetegek tájékoztatása külön kiadványban betegségük jellegéről, gyógyításuk módjairól. A műlencse beültetést laikusok számára érthetően ismertetni, az eljárás körüli tévhiteket eloszlatni.
A Zalaegerszegi Kórház Szemészeti Osztályának és a környék szemészeti szakrendelőinek felszereltségé a lehetőségek szerint folyamatosan korszerűsíteni, hogy az ellátási körzetbe tartozók ne kényszerüljenek speciális vizsgálatok és kezelések céljából Budapestre utazni.
Szakirodalom beszerzése, más intézményekkel tudományos informatív kapcsolat tartása, a szemészek és a szakdolgozók folyamatos továbbképzése, tudásuk magas szívvonalon tartása érdekében.
3.Az alapítvány céljára rendelt vagyon
                                                  200.000.-Ft azaz kettőszázezer forint
Készpénz, amely összeget a TRANSZHUMÁN Kft, mint alapító a jelen okirat aláírásával egyidejűleg az Alapítvány céljára nyitott és a Postabank Zalaegerszegi Fiókjánál vezetett 499-98522/035-02800 sz. számlájára helyezett el.
4.Az alapítvány céljára rendelt vagyon felhasználása a szembetegségekkel kapcsolatos alapvető tudnivalók széleskörű terjesztését, továbbképzések támogatását és műszerek beszerzését szolgálja, és csak e célokra használható fel. Az alapítvány céljainak elérésére az alapítvány mindenkori vagyona és annak hozadékai szolgálnak. Kizárólag az alapítvány mindenkori vagyonának terhére eszközölhető az alapítványi céloknak megfelelő bármely kiadás.
5.Az alapítvány jogi személy. Az alapítvány nyílt, annak céljai megvalósítása érdekében mind magyar, mind pedig külföldi természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiségek nem rendelkező társaságok anyagi és dologi felajánlásaikkal csatlakozhatnak. Az alapító az alapítványt feljogosítja vállalkozási tevékenység folytatására annak érdekében, hogy a vállalkozói tevékenység eredményével is az alapítvány a meghatalmazott célok kiteljesítését szolgálja. A támogatók adományaik felhasználására az alapítvány céljaival összhangban levő konkrét feltételeket szabhatnak, kikötéseket tehetnek. Az alapítványhoz való csatlakozást jelentő felajánlás elfogadásáról a kuratórium dönt, az alapító és az alapítványhoz csatlakozók az alapítvány részére teljesített befizetéseiket és vagyoni hozzájárulásukat nem követelhetik vissza. Az alapítványi vagyon és annak minden hozadéka csak az alapítvány céljaira használható fel. Az alapítvány vagyonából kell fedezni az alapítvány kezelésével, működésével és fejlesztésével kapcsolatban felmerült minden ráfordítást és kiadást.
6.Az alapítvány szervezete és működése. Az alapítvány képviseletét és vagyonának kezelését a hét tagú kuratórium látja el. A kuratórium tagjait az alapító kéri fel és a kuratóriumi tagság elfogadása esetén bízza meg e tevékenység gyakorlásával. A kuratórium tagjai saját keblükből választanak elnököt és elnökhelyettest. A kuratórium legfőbb feladata az alapítványi vagyon hatékony működtetése annak érdekében, hogy az alapítvány céljai minél teljesebb mértékben megvalósuljanak.

A kuratórium első elnöke:
Dr.Szalczer Lajos

A kuratórium tagjai:
Farkas Imre
Dr.Csidei Irén
Dr.Gödri Enikő
Szíjártóné Gorza Klára
Kámán Vilmos
Tóth András
A kuratórium tagjai tevékenységüket társadalmi munkában látják el, azonban az e tevékenység ellátásával kapcsolatosan felmerült költségeik megtérítésére igazolt kiadásaik erejéig igényt tarthatnak. A kuratórium maga állapítja meg működéseinek szabályait és alakítja ki szervezeti és működési szabályzatát. A kuratóriumi tagok megbízása 3 évre szól, amely időtartam az alapító javaslatára meghosszabbítható. A kuratóriumi elnök kezdeményezheti a kuratórium azon tagjának e tisztségből való visszahívását, akinek tevékenysége az alapítvány céljait veszélyezteti. A kuratórium határozatképes, ha annak ülésén az összlétszámhoz viszonyított többségi jelenlét megállapítható. A kuratórium minden felmerülő kérdésben egyszerű szótöbbséggel határoz, szavazategyenlőség esetén a kuratórium elnökének szavazata dönt. A kuratórium legalább évente egyszer beszámol az alapítónak és az alapítványhoz csatlakozó természetes és jogi személyeknek az alapítványi vagyon és annak hozadékai felhasználásáról. A kuratórium évente legalább egyszer, de szükség szerint többször is ülésezik.
7.Az alapítvány megszűnése: az alapítvány megszűnik a jogszabályban (Ptk.74/E§) meghatározott esetek bekövetkezésekor. Az alapítvány megszűnése esetén az alapítvány vagyona a Vakok és Gyengénlátók Intézetét illeti meg.
8.Vegyes rendelkezések: a kuratórium és az alapítvány szervezeti és működési szabályzatát a bírósági nyilvántartásba vételt követően kell elkészíteni. A jelen alapító okirat érvényességéhez az alapítványnak a Zala Megyei Bíróság általi nyilvántartásba vétele szükséges. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. Vonatkozó rendelkezései, illetve az alapítványok gazdálkodását, adózását és könyvvezetését szabályozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.


Zalaegerszeg, 1994. november 10.


nyomtatoNyomtatható verzió  
Helyi menü

Bemutatás
Közhasznúsági jelentés
Mérleg

Adószám:
18953099-1-20