Zala Megyei Szent Rafael Kórház hivatalos honlapja - Általános közzétételi lista  
8900 Zalaegerszeg Zrínyi u. 1.
E-mail:zmkorhaz@zmkorhaz.hu
Telefon: 92/507-500
Fax: 92/331-405
Betegirányító: 92/507-509
92/507-574, 92/507-568
 2019. július 16.
Névnap: Valter
Szöveg keresés:

 
Utolsó módosítás: 2019.07.11.
Látogatók: 116967

KÖZÉRDEKŰ ADATOK


1. Szervezeti, személyzeti adatok.

Utolsó frissítés

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők


I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok1. Hivatalos név (teljes név) Zala Megyei Szent Rafael Kórház
2016.02.22.
2. Székhely 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 1. 2016.02.22.
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) 8901 Zalaegerszeg, Pf. 24 2016.02.22.
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) (92) 507-500 2016.02.22.
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) (92) 331-405 2016.02.22.
6. Központi elektronikus levélcím zmkorhaz@zmkorhaz.hu
2016.02.22.
7. A honlap URL-je www.zmkorhaz.hu 2016.02.22.
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) Ügyfélszolgálati vezető elérhetősége: 92/507-567 munkaidőben (H-Cs: 7.30 - 16.00, P: 7.30 - 13.30);
Közönségkapcsolati vezető elérhetősége: 92/507-500/1110 munkaidőben (H-Cs: 7.30 - 16.00, P: 7.30 - 13.30)
2019.04.17.
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve Ügyfélszolgálat vezetője: Dr. Barabás Győző - Jogi- és Ügyfélszolgálati Iroda vezetője
Közönségkapcsolati vezető: Partics Andrea - PR munkatárs
2016.02.22.
10. Az ügyfélfogadás rendje Lásd: Rendelési idők 2016.07.05.

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével) Lásd a 2.I. pontban
2016.02.22.

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Lásd: Igazgatóink 2016.02.22.
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Lásd: Osztályaink 2016.02.22.

1.2. A felügyelt költségvetési szervek


I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) az intézmény adattal nem rendelkezik
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je az intézmény adattal nem rendelkezik
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje az intézmény adattal nem rendelkezik

1.3. Gazdálkodó szervezetek


I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek


Archívum (1 év)
1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik az intézmény adattal nem rendelkezik
2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása az intézmény adattal nem rendelkezik
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve az intézmény adattal nem rendelkezik
4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke az intézmény adattal nem rendelkezik

1.4. Közalapítványok


I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja az intézmény adattal nem rendelkezik
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye az intézmény adattal nem rendelkezik
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása az intézmény adattal nem rendelkezik

1.5. Lapok


I. Közzétételi egység: Lapok1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve az intézmény adattal nem rendelkezik
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím) az intézmény adattal nem rendelkezik
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve az intézmény adattal nem rendelkezik

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv


I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv


Archívum (1 év)
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK)
Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Tel: (+36 1) 356-1522
aeek@aeek.hu
http://www.aeek.hu/aeek/
2016.02.22.
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Levelezési cím: 1525 Budapest 114. P.O.B. 32.
Tel.: (+361) 356-1522.
Fax: (+361) 375-7253
2016.02.22.

1.7. Költségvetési szervek


1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye az intézmény adattla nem rendelkezik

2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége az intézmény adattal nem rendelkezik

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok


I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre


Archívum (1 év)
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege Szervre vonatkozó alapvető jogszabályok
Intézeti Szervezeti és Működési szabályzat (2016.08.08-tól hatályos)
Házirend
Kommunikációs szabályzat
Ügykörök szabályzata
Vagyonnyilvántartási szabályzat
Vényforgalmi gyógyszertárak számviteli és pénzügyi elkülönítése
Egységes intézményi számlatükör
Adatvédelmi Szabályzat (2018. 05.25.-től hatályos, GDPR szerint)
Várólista szabályzat
2016.02.24.
2016.08.22.
2017.09.16.
2016.02.24.
2016.02.24.
2016.02.24.
2016.02.24.
2016.02.24.
2018.06.21.
2016.12.06.
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven az intézmény adattal nem rendelkezik

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása az intézmény adattal nem rendelkezik

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése az intézmény adattal nem rendelkezik
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe az intézmény adattal nem rendelkezik
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása az intézmény adattal nem rendelkezik
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege az intézmény adattal nem rendelkezik
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás az intézmény adattal nem rendelkezik
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő az intézmény adattal nem rendelkezik
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő az intézmény adattal nem rendelkezik
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája az intézmény adattal nem rendelkezik
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás az intézmény adattal nem rendelkezik
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről az intézmény adattal nem rendelkezik

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások


Archívum (1 év)
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése egészségügyi szolgáltatás

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása Ellátási területére kiterjedően a járó- és fekvőbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás Betegbeutalási és Betegfogadási Szabályzat
2016.02.23
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke Térítési és díjszabályzat (2019. aprilis 12-től hatályos)
2019.05.21.

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai


Archívum (1 év)
1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke Letöltés
2016.02.24
2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja Adatvédelmi Szabályzat (2018. 05.25.-től hatályos, GDPR szerint)
Várólista szabályzat
2018.06.21.
2016.12.06.
4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei Térítési és díjszabályzat (2019. április 12-től hatályos)
2019.05.21.

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei az intézmény adattal nem rendelkezik
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása az intézmény adattal nem rendelkezik
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja az intézmény adattal nem rendelkezik
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye az intézmény adattal nem rendelkezik

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje az intézmény adattal nem rendelkezik
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím) az intézmény adattal nem rendelkezik
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai az intézmény adattal nem rendelkezik
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám) az intézmény adattal nem rendelkezik
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói az intézmény adattal nem rendelkezik
6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága az intézmény adattal nem rendelkezik
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje az intézmény adattal nem rendelkezik
8. A testületi szerv üléseinek napirendje az intézmény adattal nem rendelkezik
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása az intézmény adattal nem rendelkezik

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása az intézmény adattal nem rendelkezik
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel) az intézmény adattal nem rendelkezik
3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza az intézmény adattal nem rendelkezik
4.A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok az intézmény adattal nem rendelkezik
5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota az intézmény adattal nem rendelkezik
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától az intézmény adattal nem rendelkezik
7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól az intézmény adattal nem rendelkezik

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok


Archívum (1 év)
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk Lásd: Pályázatok és szerződések
Lásd: Állásajánlatok
Folyamatosan

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények


Archívum (1 év)
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Letöltés
Lásd: Aktuális
2016.02.22.
Folyamatosan

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése


Archívum (1 év)
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje Lásd: Nyilvános adatok igénylése
Egységes szabályzat
2016.02.18.
2016.02.01.
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Zala Megyei Szent Rafael Kórház Főigazgatói Titkársága
2016.02.18.
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)  a Főigazgatói Titkárság elérhetőségét a Közérdekű adatokra vonatkozó szabályzat alapján az 5. oldalról
2016.02.18.
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Dr. Kecskés Gábor orvos-igazgató, Intézeti Adatvédelmi Felelős
2016.02.18.
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai az intézmény adattal nem rendelkezik
2016.02.18.
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek Letöltés
2016.02.18.
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél az intézmény még nem rendelkezik ilyen adattal
2016.02.18.

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

Várólista              (46/2006. (XII.27) EüM rendelet)
Lásd: Várólista Folyamatosan
ADR                     (1988. évi I. törvény)
A Zala Megyei Szent Rafael Kórház ADR biztonsági tanácsadói feladatait 2014.03.10-től Kontler Dániel látja el.
 A tanácsadói bizonyítvány száma: 10785
2016.02.18.
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

Alapító Okirat     (2011. évi CXCV. törvény)
Alapító okirat

2017.09.25.3. Gazdálkodási adatok


3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések


I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája


Archívum (1 év)
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása az intézmény adattal nem rendelkezik

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései


Archívum (1 év)
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai ÁSZ ellenőrzés 2015 2016.02.16.

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok


Archívum (1 év)
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai MEP ellenőrzés 2016
MEP ellenőrzés 2017
MEP ellenőrzés 2018
MEP ellenőrzés 2019
2017.04.18
2017.11.15.
2018.07.12.
2019.03.19.

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény


Archívum (1 év)
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

Szakellátási struktúra(intézeti összesítő) 
Működési engedély határozat (névváltozás)
2015. év
2016. év
2017. év
2018. év
2019. év
2015.02.24.
2016. 08.05.
2016.04.27.
2017.09.27.
2018.06.15.
2019.01.09.
Fekvő ellátási terület
Megtekintéshez kattintson ide Folyamatosan
Aktív fekvőbeteg-szakellátás kapacitás adatai

Letöltés


2019.01.09
Krónikus/rehabilitációs fekvőbeteg-szakellátás kapacitás adatai

Letöltés


2019.01.09
Járóbeteg-szakellátás kapacitás adatai 

Letöltés


2018.06.15
Aktív fekvőbeteg-szakellátás teljesítménye
2017. év I. félév
2017. év I-III. negyedév
2017. év I-IV. negyedév
2018. év I. negyedév
2018. év I. félév
2018. év I-III. negyedév
2018. év I-IV. negyedév
2019. év I. negyedév

2017.09.27.
2017.10.25.
2018.01.23.
2018.04.27.
2018.07.26.
2018.10.18.
2019.01.21.
2019.04.25.
Krónikus/rehabilitációs fekvőbeteg-szakellátás teljesítménye
2017. év I. félév
2017. év I-III. negyedév
2017. év I-IV. negyedév
2018. év I. negyedév
2018. év I. félév
2018. év I-III. negyedév
2018. év I-IV. negyedév
2019. év I. negyedév

2017.09.27.
2017.10.25.
2018.01.23.
2018.04.27.
2018.07.26.
2018.10.18.
2019.01.21.
2019.04.25.
Járóbeteg-szakellátás teljesítménye
2017. év I. félév
2017. év I-III. negyedév
2017. év I-IV. negyedév
2018. év I. negyedév
2018. év I. félév
2018. év I-III. negyedév
2018. év I-IV. negyedév
2019. év I. negyedév

2017.09.27.
2017.10.25.
2018.01.23.
2018.04.27.
2018.07.26.
2018.10.18.
2019.01.21.
2019.04.25.

V. Közzétételi egység: Működési statisztika


Archívum (1 év)
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Beruházási statisztika
2017. év 1. negyedév
2017. év 2. negyedév
2017. év 3. negyedév
2017. év 4. negyedév
2017. év
2018. év 1. negyedév
2018. év 2. negyedév
2018. év 3. negyedév
2018. év 4. negyedév
2018. év
2019. év 1. negyedév
2017.05.10.
2017.05.10.
2017.07.20.
2017.10.24.
2018.03.26.
2018.05.16.
2018.04.27.
2018.07.20.
2018.11.05.
2019.04.01.
2019.04.17.
OSAP  Energiafelhasználási beszámoló
2014. év
2015. év
2016.04.15.
2016.04.15.
KSH Környezetvédelmi jelentés
2014. év
2015. év
2016. év
2017. év
2018. év
2016.06.30.
2016.06.07.
2017.06.06.
2018.05.31.
2019.07.11.
Nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi,szabadiős szálláshelyekről
2014. év 1.
2014. év 2.
2015. év 1.
2015. év 2.
2016. év 1.
2016. év 2.
2017. év 1.
2017. év 2.
2018. év 1.
2018. év 2.
2016.06.30.
2016.06.30.
2016.06.30.
2016.06.30.
2018.03.07.
2018.03.07.
2018.03.07.
2018.03.07.
2019.07.11.
2019.07.11.

3.2. Költségvetések, beszámolók


I. Közzétételi egység: Éves költségvetések


Archívum (10 év)
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései 2006. év
2007. év
2008. év
2009. év
2010. év
2011. év
2012. év
2013. év
2014. év
2015. év
2016. év
2017. év
2018. év
2019. év
2016.02.25.
2016.02.25.
2016.02.25.
2016.02.25.
2016.02.25.
2016.02.25.
2016.02.25.
2016.02.25.
2016.02.25.
2016.02.25.
2016.06.30.
2017.02.03.
2018.03.06.
2019.04.08.

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók


Archívum (1 év)
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói 2005.  év
2006. év
2007. év
2008. év
2009. év
2010. év
2011. év
2012. év
2013. év
2014. év
2015. év
2016. év
2017. év
2018. év
2016.02.22.
2016.02.22.
2016.02.22.
2016.02.22.
2016.02.22.
2016.02.22.
2016.02.22.
2016.02.22.
2016.02.22.
2016.02.22.
2016.07.05.
2017.07.11.
2018.07.02.
2019.04.08.

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói 2012. évi
2013. évi
2014. évi
2015. évi
2016. évi
2017. évi
2018. évi

2018.07.12
2019.07.11

3.3. Költségvetések, beszámolók


I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak


Archívum (1 év)
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2015. év
2016. év első negyedév
2016. év második negyedév
2016. év harmadik negyedév
2016. év negyedik negyedév
2017. év első negyedév
2017. év második negyedév
2017. év harmadik negyedév
2017. év negyedik negyedév
2018. év első negyedév
2018. év második negyedév
2018. év harmadik negyedév
2018. év negyedik negyedév
2016.02.22.
2016.06.08.
2016.08.15.
2016.11.11.
2017.04.21
2017.05.08
2017.07.21.
2018.01.11.
2018.02.06.
2018.05.25
2018.08.02
2018.11.16.
2019.02.21
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege 2015. év
2016. év első negyedév
2016. év második  negyedév
2016. év harmadik  negyedév
2016. év negyedik  negyedév
2017. év első negyedév
2017. év második negyedév
2017. év harmadik negyedév
2017. év negyedik negyedév
2018. év első negyedév
2018. év második negyedév
2018. év harmadik negyedév
2018. év negyedik negyedév
2016.02.22.
2016.06.08.
2016.08.15.
2016.11.11.
2017.07.21
2017.07.21
2017.07.21
2018.01.11.
2018.02.06.
2018.05.25
2018.08.02
2018.11.16
2019.02.21
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve 2015. év
2016. év első negyedév
2016. év második  negyedév
2016. év harmadik  negyedév
2016. év negyedik  negyedév
2017. év első negyedév
2017. év második negyedév
2017. év harmadik negyedév
2017. év negyedik negyedév
2018. év első negyedév
2018. év második negyedév
2018. év harmadik negyedév
2018. év negyedik negyedév
2016.02.22.
2016.06.08.
2016.08.15.
2016.11.11.
2017.04.21
2017.07.21
2017.07.21.
2018.01.11.
2018.02.06.
2018.05.25.
2018.08.02
2018.11.16
2019.02.21

II. Közzétételi egység: Támogatások


Archívum (5 év)
1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve az intézmény adattal nem rendelkezik
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja az intézmény adattal nem rendelkezik
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege az intézmény adattal nem rendelkezik
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye az intézmény adattal nem rendelkezik

III. Közzétételi egység: Szerződések


Archívum (5 év)
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével 
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
2016. május
2016. július
2016. október
2017. február
2017. május
2017. június
2017. október
2017. december
2018. február
2018. április
2018. június
2018. augusztus
2019. július
2016.07.08.
2016.08.15.
2016.10.24.
2017.04.18.
2017.05.19.
2017.08.01.
2018.01.12.
2018.02.06.
2018.04.16.
2018.05.23.
2018.08.02
2018.09.25
2019.07.11.

IV. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések


Archívum (1 év)
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei az intézmény adattal nem rendelkezik

V. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Lásd: Európai Uniós fejlesztések Folyamatosan

VI. Közzétételi egység: Közbeszerzés1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről Lásd: Közbeszerzési terv
Lásd: Közbeszerzési összegzések
Lásd: Közbeszerzés alapján kötött szerződések
Folyamatosan

Archívum elérése
nyomtatoNyomtatható verzió